23. května 2024

Prasátečko Pavouk

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti zhotovitele, kterým je Mgr. Bc. Jana Bláhová, se sídlem Dobrovodská 67, 373 10 Srubec, IČ: 74584634 a objednatele.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Zhotovitel se zavazuje vyhotovit sjednanou překladatelskou zakázku dle ujednání do anglického jazyka ve sjednané době a předat ji objednateli dohodnutým způsobem.

Za překlad zdrojového textu nepřesahujícího délku jedné normostrany bude paušálně účtováno 450 Kč. Minimální cena zakázky je 450 Kč (platí pro překlad anotace, překlad pouze názvu písemné práce je v ceně 150 Kč). Pokud zdrojový text přesáhne jednu normostranu, bude celková cena překladu stanovena dle ujednání mezi zhotovitelem a objednatelem. Jedna normostrana je 1 800 znaků včetně mezer.

Objednatel se objednávkou provedenou na www.anotacepreklad.cz zavazuje převzít vyhotovenou zakázku

a zaplatit zhotoviteli výslednou cenu zakázky. Platba proběhne bezhotovostně na účet zhotovitele

č. 1191750123 vedený u České spořitelny, a.s. Faktura bude zaslána na emailovou adresu uvedenou

v objednávkovém formuláři, splatnost je 2 dny. V případě nedodržení termínu splatnosti je zhotovitel oprávněn objednateli účtovat 1 % z fakturované částky za každý další pracovní den po termínu splatnosti jako úrok z prodlení.

Objednatel je povinen převzít vyhotovenou zakázku v termínu dojednaném při objednávce. Objednateli bude vyhotovená zakázka zhotovitelem zaslána na emailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři.

Odmítne-li objednatel bez závažného důvodu uznaného oběma stranami převzít řádně sjednanou

a vyhotovenou zakázku, považuje se tato zakázka za splněnou a zhotoviteli vzniká právo vystavit fakturu

a objednateli vzniká povinnost tuto fakturu uhradit.

Ochrana osobních a citlivých údajů

Před odesláním objednávky dává objednatel svůj výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů (jméno a příjmení, fakturační adresa, emailová adresa, telefonní číslo), jež uvedl při vyplňování objednávkového formuláře na www.anotacepreklad.cz. Zhotovitel se zavazuje, že osobní údaje objednatele nebudou poskytnuty třetím stranám a že budou použity výlučně pro účely vystavení daňového dokladu - faktury za vyhotovený překlad, v důvodných případech pak za účelem přímé komunikace s objednatelem (zejména v případech, kdy je třeba zakázku více specifikovat). Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o obsahu překládaného textu.

Reklamace

Vyhotovená zakázka má vady v případech, kdy nebyla vyhotovena v souladu

s objednávkou.

Vyhotovená zakázka má dále vady v případech, kdy nebyla vyhotovena v odpovídající kvalitě.

Reklamace se uplatňuje písemně. V písemné reklamaci je nutné uvést její důvod a popsat charakter vad

a jejich výčet.

Pokud uzná zhotovitel reklamaci objednatele za důvodnou, má objednatel nárok na slevu z ceny zakázky ve výši 15 %.

Objednatel je povinen uplatnit nároky z vad zakázky u zhotovitele bez zbytečného odkladu bezprostředně poté, co je zjistí, nejpozději však do 14 dnů od převzetí překladu objednatelem. Nároky plynoucí

z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně.

Závěrečná ustanovení

Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) v platném znění. Znění těchto obchodních podmínek považují smluvní strany za závazné.

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny zakázky uzavřené po dni 1. 7. 2017.

Časté otázky Nahoru